Najčešća pitanja

Najčešća pitanja


Koliko iznosi porez na prenos apsolutnih prava?

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5 % od kupoprodajne cene nepokretnosti. Dužni ste da se javite nadležnoj poreskoj službi, na opštini gde ste kupili nepokretnost, u roku od 10 dana od dana overavanja ugovora kod suda, tj.nastanka poreske obaveze. Poreska prijava je na obrascu PPI-4, a uz ovu poresku prijavu, treba da imate i ugovor o kupoprodaji ili drugu ispravu u zavisnosti od načina sticanja, overenu kod nadležnog suda, dokaz o vlasništvu, izvod iz katastra nepokretnosti, fotokopiju ličnih karata prodavca i kupca i drugu dokumentaciju po nalogu nadležnog poreskog organa.

Kad sam oslobođen obaveze  plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava?

Kupci koji kupuju svoj prvi stan  su oslobođeni plaćanja ovog poreza,za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu, pod uslovom da:

1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;

2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Ako kupac prvog stana kupuje svojinski udeo na stanu, pravo na poresko oslobođenje iz stava 1. ovog člana ostvaruje se u srazmeri sa svojinskim udelom u odnosu na površinu do 40 m2, odnosno do 15 m2.

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Ako je površina stana koji kupac prvog stana kupuje veća od površine odgovarajućeg stana iz stava 1. ovog člana, porez se plaća na prenos prava svojine na razliku površine kupljenog i površine odgovarajućeg stana.

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se i u sledećim slučajevima:

1) kad se apsolutno pravo prenosi radi izmirenja obaveza po osnovu javnih prihoda, u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija;

 2) kad se prenosi pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, pod uslovom reciprociteta;

 3) kod ulaganja apsolutnih prava u kapital privrednog društva – rezidenta Republike Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

 4) kad fizičko lice otkupom stambene zgrade ili stana u društvenoj, odnosno državnoj svojini sa stanarskim pravom, odnosno pravom dugoročnog zakupa, stekne svojinu ili susvojinu na toj zgradi, ili stanu, srazmerno učešću društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu prenosioca prava;

 5) na razmenu zemljišta kojom najmanje jedno pravno ili fizičko lice kome je poljoprivreda pretežna delatnost, odnosno zanimanje pribavlja poljoprivredno ili šumsko zemljište radi njegovog grupisanja;

 6) kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora

 7) kod prodaje pravnog lica kao stečajnog dužnika – u srazmeri sa učešćem društvenog, odnosno državnog kapitala u ukupnom kapitalu tog pravnog lica

8) na prenos apsolutnog prava iz čl. 23. ili 24. ovog zakona na imovini ili delu imovine subjekta privatizacije, uključujući i imovinu, odnosno deo imovine subjekta privatizacije u restrukturiranju, sa subjekta privatizacije na kupca imovine u postupku privatizacije, po propisima kojima se uređuje privatizacija;

9) na uspostavljanje režima svojine na zemljištu koji je bio pre stupanja na snagu odluke o određivanju tog zemljišta kao gradskog građevinskog zemljišta na zahtev ranijeg sopstvenika ili njegovog zakonskog naslednika, odnosno na utvrđivanje prava korišćenja neizgrađenog ostalog građevinskog zemljišta u državnoj svojini ranijem sopstveniku ili njegovom zakonskom nasledniku, u skladu sa uslovima i po postupku propisanim Zakonom o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 47/03, 34/06 i 39/09 – US);

10) na sticanje imovine, odnosno na ostvarivanje obeštećenja po zakonu kojim se uređuje vraćanje oduzete imovine i obeštećenje za oduzetu imovinu, odnosno po zakonu kojim se uređuje vraćanje (restitucija) imovine crkvama i verskim zajednicama

11) kod konverzije prava korišćenja, odnosno prava zakupa, u pravo svojine na građevinskom zemljištu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja;

12) kod sticanja prava svojine na zemljištu po osnovu komasacije;

13) kada je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće plaćati porez na prenos apsolutnih prava

 Koja su dokumenta potrebna za legalizaciju?

1. Glavni projekat (u tri primerka)

2. Geodetski snimak

3. Dokaz o pravu svojine na objektu

4. Dokaz o pravu korišćenja svojine ili zakupa na građevinskom zemljištu

5. Dokaz o uplati administrativne takse

6. Dokaz o plaćenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljišta

Da li kod kupovine zemlje postoji pravo preče kupovine?

Da, kod kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta.U slučaju prodaje svoje zemlje, imate zakonsku obavezu da Vašu parcelu ponudite vlasniku susednog poljoprivrednog zemljišta. Ukoliko Vaš komšija ne želi da kupi Vašu njivu, onda je dužan da  potpiše izjavu da neće da kupi i onda ste slobodni da je prodate drugome.

Da li treba da ponudim zemljište, po pravu preče kupovine, svim komšijama sa kojima se moja njiva graniči?

U principu bi trebalo, ali Zakon smatra da prvenstveno treba da ponudite vlasniku poljoprivrednog zemljišta koje se svojim pretežnim delom graniči sa Vašom njivom. Ako na toj njivi postoji više vlasnika, onda ste u obavezi da nudite onom vlasniku čija je površina susednog zemljišta najveća, dakle koja se parcela duže graniči sa komšijskom.

Takođe, vlasnik susednog zemljišta ima prioritet u odnosu na suvlasnika Vaše njive koju želite da prodate.