Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja


 

                                                                                                                       

                                                                                                                         

         N E K R E T N I N E 

          ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА

Уводне одредбе

Општим условима пословања уређује се однос између агенције „ Демако некретнине“ као Посредника и физичког или правног лица као Налогодавца.Потписом уговора о посредовању Накогодавац потврђује да је упознат и сагласан са општим условима пословања.Налогодавцем се сматра заинтересовани Купац/ Продавац/Закуподавац/Закупац непокретности који је поверена агенцији или Купац/ Закупац који тражи од агенције да му нађе некретнину која одговара његовим потребама.

Понуда некретнина

Понуда некретнина се формира на подацима које је агенција примила писменим или усменим путем од Налогодавца. Агенција задржава могућност грешке у опису и цени некретнине,могућност да је оглашена некретнина већ продата/изнајмљена или да је власник одустао од продаје/издавања.Прималац понуде које је раније упознат са некретнином коју му је Агенција понудила, у обавези је да о томе одмах обавести Агенцији, како би се избегао одлазак на терен и стварање додатних трошкова Агенцији.

Обавеза Агенције као Посредника при куповини/продаји/закупу
 1. Закључивање Уговора о посредовању са Налогодавцем у писаном облику
 2. Настојати да нађе и доведе у везу с Налогодавцем лице ради закључења посла који је 
предмет уговора о посредовању
 1. Дати Налогодавцу објективно мишљење о цени непокретности у складу са њеним 
карактеристикама, приликама на тржишту, као и другим релевантним околностима 
 1.  Консултовати се са адвокатом са којим поседује уговор о сарадњи о исправности приложене документације
        5. Обавити потребне радње ради презентације непокретности на тржишту, поставити оглас у 

вези са прометом непокретности на одговарајући начин и извршити све друге радње договорене уговором о посредовању које прелазе уобичајену презентацију, а за шта има право на посебне, унапред исказане трошкове.
 1. Омогућити преглед непокретности
 2. Посредовати у преговорима и настојати да дође до закључења уговора и у том циљу овлашћен је да преговара у име и за рачун Налогодавца са Купцем или његовим Налогопримцем око цене и услова продаје, уз консултацију са Налогодавцем 
 3. Чувати податке о личности Налогодавца и по писаном налогу Налогодавца чувати као пословну тајну податке о непокретности у вези са чијим прометом или у вези са том непокретности или са послом за који посредује
9. Присуствовати код закључења правног посла (Предуговора и Уговора)

10.Присуствовати примопредаји некретнине

11.У случајевима када је предмет уговора земљиште, проверити намену предметног 

земљишта у складу са актуелним прописима

12.Посредник се обавезује да ће предузети све потребне радње, према правилима струке и 

доброг привредника, у циљу благовремене исплате купопродајне цене Налогодавцу и

увођења Купца у посед, али не одговара за преварне радње Купца нити Налогодавца, које 

му нису биле познате нити су могле да му буду познате у тренутку закључења предуговора

односно купопродајног уговора

Обавезе налогодавца
 1. Закључење Уговора о посредовању са агенцијом 
 2. Обавестити Посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања
 3. Дати Посреднику на увид оригинале ili fotokopoje исправа којима доказује своје право на непокретности која је предмет промета, односно упозорити Посредника на све уписане и неуписане терете који постоје на непокретности
 4. Посреднику или лицу заинтересованом за закључење правног посла омогућити разгледање непокретности, на договорени начин и у договорено време
 5. Обавестити Посредника о свим битним подацима о непокретности, што посебно укључује тачне податке о цени,локацији, структуру непокретности и др.
 6. Предати Посреднику оверене копије свих исправа којима доказује право својине на непокретности која је предмет посредовања, приликом закључења посредованог правног посла – предуговора или главног купопродајног уговора у вези са прометом непокретности 
 7. Исплатити Посреднику посредничку накнаду у случајевима предвиђеним Прекршајним одредбама Општих услова пословања 
 8. Обавестити Посредника о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези са правима на непокретности, роковима и ценом, а све у року од 3 (три) дана од дана настале промене
 9. Ако Налогодавац да налог за посредовање или закључи уговор о посредовању противно начелу савесности и поштења, дужан је да надокнади трошкове настале током посредовања, који не могу бити већи од уговорене посредничке накнаде за посредовани посао.
Право на посредничку накнаду (провизију)

Посредничка провизија се плаћа у тренутку закључења предуговора или ако се предуговор не ради онда на дан прављења купопродајног уговора уплатом на рачун Посредника. 

Посредничка провизија се плаћа према утврђеном Ценовнику услуга агенције, уколико се Уговором о посредовању странке другачије не договоре.

Посредничка провизија се плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Прекршајне одредбе
 1. Уколико је Налогодавац /његов пуномоћник/сувласник непокретности која је предмет продаје закључио предуговор/ купопродајни уговор са Купцем са којим га је у везу довео Посредник и 24 месеца након престанка/раскида овог уговора или је тај правни посао на било који начин последица Посредниковог деловања пре престанка уговора, Налогодавац је дужан да исплати посредничку провизију у целости Посреднику и то одмах кад му Посредник то затражи, односно чим сазна за закључење поменутог предуговора/купопродајног уговора.
 2. Налогодавац који није још потписао уговор о посредовању са агенцијом (у случајевима хитности или оправданих разлога на страни агенције или налогодавца), али је усмено изнео агенцији своје намере у погледу некретнине, сматраће се да је прихватио обавезе из Општих услова пословања агенције онда када агенција доведе заинтересовану странку у контакт са Налогодавцем и дужан је да испуни своје обавезе према агенцији (као и у ставу 1. Прекршајних одредби ових Општих услова пословања)
Сарадња са другим посредницима

Агенција је вољна да сарађује са другим агенцијама и овлашћеним лицима уз међусобно поштовање кодекса етике пословања посредника у промету некретнинама.

Друга агенција или овлашћено лице које сарађује као Посредник у правном послу је дужно да се придржава правила и важећег Ценовника услуга агенције.

Посредник има право да понуди некретнину и другим овлашћеним посредницима који имају уговоре о посредовању у куповини некретнина на основу кога заступају свог/је Налогодавца/е.

У циљу продаје Посредник има право да закључи уговор о потпосредништву са правним лицем регистрованим за обављање те делатности, у складу са одредбама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности.

Раскид Уговора о посредништву

Уговор се сачињава са роком важења од једне године, а може продужити анексом уговора.

Странке могу да раскину уговор у свако доба, сем у невреме, тј.у тренутку кад би неког од странака раскид уговора нанео имовинску штету или нашкодио пословном угледу.

Приликом раскида уговора мора се навести разлог о чему ће се направити писмена забележба који ће, у знак сагласности, потписати обе стране.

Уколико је раскид уговора учињен без оправданог разлога или са циљем наношења штете Агенцији, Налогодавац је дужан да подмири трошкове Агенцији, настале услед њеног ангажовања.

Странке ће питања решавати споразумно, вансудски, а у случају спора надлежан је суд у Београду.