Cenovnik

Cenovnik


 

N E K R E T N I N E

______________________________________________________________________________

ЦЕНОВНИК УСЛУГА

Опис услуге

износ

на терет

по закључењу

Купопродаја-провизија

4%

Купац 2% + Продавац 2%

Предуговора/Уговора

Замена-провизија

3%

50% купца/50% продавца

Предуговора/Уговора

Закуп-месечна закупнина

50%

Закупац

Предуговора/Уговора

Ванредни трошкови

трошковник

Налогодавац

авансно

Посредничка провизија код купопродаје по правилу износи 2% од уговорене купопродајне цене и исплаћује се Посреднику приликом склапања Уговора.

По правилу посредничку провизију плаћа Налогодавац, дакле Купац који нам се обрати са потражњом стана плаћа 2%, а Продавац чији стан продајемо је дужан да подмири 2% посредничке провизије од продајне цене његовог стана.

Посредничка провизија код Замене непокретности износи 3% од договорене вредности непокретности која се размењује.

Провизију плаћају уговорне стране у односу 50% према 50% приликом склапања Предуговора о размени непокретности, сем уколико се другачије не договори уговором о посредовању.

Посредичка провизија код закупа је у висини половине вредности месечне закупнине и плаћа се Посреднику приликом склапања Предуговора или Уговора о Закупу.

Посредничку провизију по правилу плаћа Закупац, сем уколико се другачије не уговори између странака.

Вандредни трошкови који настану по захтеву заинтересоване стране наплаћују се према стварно

насталим трошковима. Трошкови се плаћају авансно, према претпостваљеном трошковнику, а након обављеног посла се ради коначни трошковник који се сравњује са унапред плаћеним износом.

Код некретнина чија је уговорена купопродајна цена нижа од 25 000 еур-а,у динарској противвредности, посредничка провизија се наплаћује у фиксном износу од 500 еур-а у динарској противвредности.

Ангажовањем агенције Демако некретнине од стране Налогодавца или заинтересоване стране –Купца писмено подразумева да је заинтересована страна упозната са овим Ценовником и Општим условима пословања који су јавно доступни и самим тим заинтересована страна прихвата све обавезе које из предметног документа проистичу.

Заинтересована страна је беспоговорно сагласна, уз одрицање права на жалбу или тужбу суду да агенција Демако некретнине може своја потраживања извршити и судским путем, а у складу са напред наведеним документом.

У случају судског спора надлежан је суд у Београду.

01.06.2017. године

Директор: Ана Херцог

Власник: Драгица Цветковић